ساخت و مشخصه یابی فوتوالکترود تیتانیوم دی اکسید مزو متخلخل قالب گیری شده ی اتصال یافته با بیسموت وانادات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شیمی، شیمی معدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 ژوهشگر پسا دکتری، گروه شیمی، شیمی معدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

بیسموت وانادات به علت فعالیت در حضور نور مرئی، پایداری و مقرون به صرفه بودن یکی از پرکاربردترین نیمه رساناها برای شکافت فوتو الکتروشیمیایی آب با استفاده از نور خورشید می باشد. این نیمه رسانا علاوه بر داشتن گاف نوار مناسب معایبی همچون بازترکیب بالای الکترون-حفره را داراست . در این کار تحقیقاتی با هدف کاهش بازترکیب الکترون–حفره و افزایش بهره وری فوتو الکترود های بیسموت وانادات از تیتانیوم دی اکسید مزومتخلخل قالب گیری شده با کوپلیمر های P123، F127 و Brij 57 استفاده شد. اثر این کوپلیمر های سه و دو بلوکی بر روی خواص تیتانیوم دی اکسید مزوپروس سنتز شده با آن ها و در حضور بیسموت وانادات توسط آنالیز های FE-SEM، XRD، UV-vis وBET مورد بررسی قرار گرفت. این کوپلیمر ها با ایجاد حفراتی با اندازه های متفاوت باعث تغیر در میزان تخلخل و در نتیجه بارگزرای متفاوت بیسموت وانادات بر روی تیتانیوم دی اکسید شدند. جهت ارزیابی نتایج فوتو الکتروشیمیایی، آنالیزهای LSV و امپدانس الکتروشیمیایی بر روی فوتوالکترود ها انجام شد. آنالیز های فوتو الکترود ها، جذب در ناحیه مرئی، افزایش جریان در پتانسیل 1.23V vs RHE و مقاومت انتقال بار کم در نمونه های Meso TiO2/ BiVO4 را ثابت کرد. نتایج نشان داد که تیتانیوم دی اکسید مزوپروس قالب گیری شده، فعالیت بیسموت وانادات را تا 2.5 برابر بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ساخت و مشخصه یابی فوتوالکترود تیتانیوم دی اکسید مزو متخلخل قالب گیری شده ی اتصال یافته با بیسموت وانادات

نویسندگان [English]

  • Reza Keshavarzi 1
  • niloufar Afzali 2
1 Assistant Professor, Department of Chemistry, Catalysis Division, University of Isfahan, Isfahan, 81746-73441, Iran
2 Postdoctoral researcher, Department of Chemistry, Catalysis Division, University of Isfahan, Isfahan, 81746-73441, Iran.
چکیده [English]

Bismuth vanadate is one of the most widely used semiconductors for photoelectrochemical water splitting using sunlight due to its activity in the presence of visible light, stability, and cost-effectiveness. In addition to having a suitable band gap, this semiconductor has disadvantages such as high electron-hole recombination. In this research, with the aim of reducing electron-hole recombination and increasing the efficiency of bismuth vanadate photoelectrodes, templated mesoporous titanium dioxide prepared by P123, F127, and Brij 58 copolymers were used. The effect of three and two-block copolymers on the properties of prepared mesoporous synthesized titanium dioxide and their effect on the bismuth vanadate photoelectrode was investigated by FE-SEM, XRD, UV-vis, and BET analyses. These copolymers changed the porosity by creating cavities of different sizes, resulting in different loads of bismuth vanadate on titanium dioxide. To evaluate the photoelectrochemical results, LSV and electrochemical impedance spectroscopy were performed on the photoelectrodes. Absorption in the visible region showed an increase in current at a potential of 1.23V vs RHE and a low charge transfer resistance in Meso TiO2 / BiVO4 samples. The results showed that the templated mesoporous titanium dioxide increases the activity of bismuth vanadate up to 2.5 times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiconductor
  • Bismuth vanadate
  • Mesoporous titanium dioxide